OZNAM O ZMENE HARMONOGRAMU V KATEDRÁLNOM CHRÁME

Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS z 10. 03. 2020, oznamujeme všetkým, že verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020.

V súvislosti s týmto informujeme veriacich nasledovne:

Verejné bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa rušia.

  • Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v katedrále o 16:30 hod. za zatvorenými dverami chrámu v pondelok, utorok a vo štvrtok.
  • V stredu a v piatok bude o 16:30 hod. služba Vopred posvätených darov.
  • V sobotu ráno bude zádušná sv. liturgia o 7:00 hod. a po nej panychída s hramotami, večer o 17:00 hod. Veľká večiereň.
  • V nedeľu ráno o 7:00 hod. utiereň, o 8:00 hod. liturgia v slovenskom jazyku a o 10:00 hod. sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku. Večer o 17:00 hod. bude veľkopôstna večiereň.

Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos, TV Zemplín. Všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.

Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého Písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Budúcu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa bude pre súkromnú – individuálnu modlitbu otvorený od pondelka do soboty v čase od 8:00 – 15:30 hod.  V nedeľu bude chrám otvorený od 11:30 – 15:30 hod.

Sviatosť pokánia a zmierenia si môžu veriaci našej katedrálnej farnosti Prešov dohodnúť s farárom o. Danielom Galajdom tel. č.: 0904 854 868, alebo kaplánom farnosti o. Jozefom Koščom tel. č.: 0902 521 352.
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu